ЧРЕЗ ИЗКУСТВО СРEЩУ АГРЕСИЯТА

23/08/2015

By GDWP

Comments

Стартира проект на Фондация „Малък Зограф” „Искрата е у всекиго”. Проектът се финансира по програма „Дъга” от Фондация „Работилница за граждански инициативи” чрез Фондация „Велукс” който е насочен към създаване на култура за изразяване чрез изкуство вместо чрез агресия и страдание.  Насилието и агресията във всичките си форми са предизвикателството пред нашия свят в 21. век. Отричайки крайните му форми, обществата като че ли не успяват да се справят с ежедневните прояви на насилие. Децата са често беззащитни жертви на агресивно поведение или последователно действащи насилници. Възрастните понякога предприемат недостатъчно адекватни рестриктивни или либерални мерки. И в крайна сметка децата са беззащитни. Много често агресията е проява на желание за себеизява. В този смисъл предоставяйки на децата възможност да изразвят себе си, да се развиват, да участват в съревнования и конкурси. Инициаторите на проекта от Фондация „Малък Зограф” си поставят задача да помогнат на децата и учениците с прояви на агресия или жертви на насилие  не само да работят над себе си, но и да открият таланта си, предоставяйки им абсолютно безплатни уроци в сферата на изкуствата – музика, танци, писане, драма и рисуване. Изкуството е най-устойчивата форма на отстояване на авторитета на отделната личност. Паралелно  това ще бъдат консултирани от психолог и ще бъдат запознати с правата и задълженията си на граждани и деца.Така децата и учениците, участвайки в предвидените дейности, ще трансформират потиснатото или изразеното агресивно поведение в различни форми на изкуство. Ще участват в различни публични изяви – концерти, изложби, пленери, дискусии и конкурси, инициативи (подкрепяни от преподавателите си), което ще помогне да повишат личностното си самочувствие и да се справят с насилието.Целите  на проекта„Искрата е у всекиго” са запознаване  с различните форми на насилие и агресия в обществото и осъзнаване на проблемите, свързани с агресивното поведение и насилието сред учениците и хората и намаляване  проявите на агресия и на нарушения на детските права в дома и училището чрез себепознание, развиване на творческите способности посредством различни форми на изкуство и гражданска активност.Спирайки се върху тези две цели, инициаторите виждат пресечната точка за  трайно  справяне с проблема за  насилието. Изкуството облагородява и хармонизира. Целевата група е от 75 деца на възраст  от 7-18 години и  ще включва както деца с агресивно поведение и деца жертви на агресия, така и такива, които имат умението да се справят в агресивно-насилствени ситуации. Учениците в някои занятия ще работят разделени по  възрастови групи, а в други – в сборни групи, съобразно тематичните планове.  Ще работят заедно и ще споделят проблемите си, Ще търсят решение през различните призми на възрастта. Ще работят екипно, което ще спомогне за създаването на подкрепяща приятелска среда сред тях.Проектът е отворен към всички ученици в града.

ДЕЙНОСТИ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ

По време на изпълнението на инициативата  седмично ще бъдат провеждани психологически сеанси.Децата ще имат възможност да се срещат с психолог, да участват в индивидуални и групови сеанси, чрез които да осъзнаят източниците на гнева и причините за насилието.В груповите сеанс,  с приоритетност на непосредственото общуване със засилено участие на невербалната комуникация, участниците ще бъдат разделени по възраст и психологически порблеми – агресивни или жертви на агресията. Всяко дете ще има възможност да проведе индивидуални срещи с психолога с цел акцент върху личните проблеми свързани с порявите на  агресията.Ще бъдат организирани и срещи в училищата, в които учат учениците, в часа на класа, по време на които децата ще споделят със съучениците си начините за справяне с насилието под формата на забавна игра – чрез ситуативни игри учениците ще бъдат поставяни в условия на свидетели или жертви на насилие или насилници. Ще се търси различна гледна точка за справяне с проблема, която е не само небрутална и незастрашаваща живота и сигурността на човека, но и емоционално разтоварваща. Тези часове ще бъдат изнесени извън училище.

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

Заниманията по интереси ще се провеждат в две възрастови групи веднъж седмично за група. Децата ще имат възможност да се включат в едно или в няколко занимания по интереси: драма, рисуване,  творческо писане, музика и танци.Заниманията са тематично изведени от учениците:.Страхувам се, защото не разбирам – работна група психодрама. Изразявам се с рисуване – занимания по изобразително изкуство; Писането може да разкрие светове; Пея; Танцувам.В отделни часове учениците ще работят под наблюдението и опитната ръка на професионалисти. Ще овладяват различните изкуства и ще изграждат своя общност, в която правилата са поставени от тях и светът е цветен и красив.Чрез изкуството те ще намират себеизява и ще развиват критическо мислене и отношение към изкуството.

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ – Правата на детето и правата на човека

Веднъж седмично за възрастова група учениците ще имат възможност да се запознаят със следните главни теми: Права.  Вземане на решения. Разрешаване на проблем.През часовете на класа, от училището от което са децата,ще се включат с различни инициативи и ще въвлекат съучениците си в инициативите, предприети от тях.По време на занятията ще се запознаят с основни нормативни документи, свързани с правата на децата и с проблемите на агресията и насилието. Ще обсъждат казуси, ще дискутират, ще се общуват с  различни представители на институции в града. Иновативността на проекта е в това, че в неформална среда на децата и учениците се предоставя възможност да работят едновременно с психолог, с творци и специалисти по гражданско образование, което не е застъпено в училище. Те да могат да намират обяснение за реакциите на другите и за собствените си реакции, да разбират причините за поведението на другите и на себе си, да се учат да овладяват гнева и агресията си, като им дават други форми – чрез изкуството. Изкуството облагородява и осмисля съществуването. Учениците ще открият таланта си в изобразителното изкуство, литературата, музиката и танците. Заниманията, свързани с правата на детето и на гражданина, ще подпомогнат самоувероността и компетентността на децата. Гражданските инициативи ще провокират включването им в обществения живот. Съчетаването на психосеанси с творчески занимания и дейности, касаещи гражданските права, ще доведе до преосмисляне на ценностите и нагласите на учениците.Проектът е отворен към всички ученици от Самоков, които усещат агресивност у себе си, проявявали са или проявяват агресия и към деца жертви на агресия или насилие. Заниманията по рисуване, творческо писане, танци, пеене, драма, срещи с психолог са безплатни.

Записвания са в школа „Захари Зограф”  на ул. „Цар Борис III” или в канцеларията на Професионална гимназия по туризъм. 
Повече информация на тел. 0878436350.

Настоящата публикация е стана възможна благодарение на помощта на фондация „Работилница за граждански инициативи” по програма „Дъга” с финансовата подкрепа на Фондация „Велукс”. Проектът се осъществява по програма „Дъга“ 2015-2017 г. на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ с финансовата подкрепа на Фондация „Велукс“. Програмата цели да изгради сигурна, безопасна и здравословна среда чрез подобряване на взаимодействието между семейството, училището и местната общност и стимулиране на отговорно и позитивно родителство и да подпомогне социалното включване на деца и младежи от уязвими групи, базирани на системен подход за развитие на детето, неговото семейство и общност.

2021 – Завръщане на Световен конкурс за детска рисунка

2021 – Завръщане на Световен конкурс за детска рисунка

През тази година 2021 Световният конкурс за детска рисунка, ще се състой съгласно всички мерки за безопасното му провеждане! Очакваме Вашите рисунки, темата ще бъде "Зелена планета", а условията за участие са същите като от предходните години. Бъдете здрави, носете...

Известни са победителите от Световния конкурс за детска рисунка България 2019

Известни са победителите от Световния конкурс за детска рисунка България 2019

Мили деца, Имаме удоволствието да Ви поканим на откриването на изложбата на победителите и награждаването на отличените деца, на 13.09.2019г. в Арт галерия при Национален Дворец на Културата гр. София от 18.30ч. Фондация,,Малък Зограф” не поема разходите по престоя и...

Световен Конкурс за Детска рисунка България 2019

Световен Конкурс за Детска рисунка България 2019

Условия за участие ·Тема: Изберете една от двете теми: Свободна – изборът на тема е неограничен Хайде да играем навън - любимите ви игри и забавления, когато сте сред природата ·Възраст на участниците: Деца от 4 до 18 год. включително ·Размер на картините а/ минимум...

0 Comments